fbpx
Dr. Dugalić

Prim. Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu upisuje 1983. godine i diplomira u roku 1989. godine sa prosečnom ocenom 9,96. U toku studija dobitnik je više diploma i priznanja, između ostalog Oktobarske nagrade grada Beograda za studente 1986. godine i Prve Univerziteske nagrade grada Beograda 1987.godine.

 

Radno iskustvo:

Od 1991. godine stalno je zaposlen na Klinici za gastroenterohepatologiju KCS-a.
Od 2000. godine obavlja dužnost šefa jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku stacionarnog dela klinike.
Marta 2006. godine prelazi na mesto šefa jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije u KBC “Zemun“. Od 2011. godine postaje načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije u KBC “Zemun“.

 

Usavršavanja i nagrade:

1995. godine položio specijalistički ispit iz interne medicine sa odličnim uspehom.
Magistarske studije na Medicinskom fakuletu u Beogradu završava 1997. godine
Trenutno je na doktorskim studijama.
1997. godine dobija mesto asistenta na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Redovan je član Gastroenterološke sekcije SLD-a, a u periodu 1997-2000. godine obavljao je dužnost sekretara sekcije.
1998. godine postao nominovan član za Jugoslaviju OMGE-a ( svetske gastroenterološke organizacije ) u Komitetu za istraživanje.
U toku svog usavršavanja u 3 navrata bio na višemesečnim studijskim boravcima u Americi ( New York ), Švedskoj ( Lund ) i Italiji ( Rim ) . Redovno posećivao i aktivno učestvovao na mnogobrojnim stručnim kongresima, seminarima i workskop-ovima u zemlji i inostranstvu.
2009. godine uveo u svakodnevnu kliničku praksu radiofrekventnu ablaciju Baretovog jednjaka, čime je Srbija postala prva zemlja na Balkanu koja je počela da primenjuje ovu tehniku.
2010. godine dobio licencu za Central Reader-a za kliničlke studije američkih farmaceutskih kompanija.
2011. godine postaje član Uređivačkog odbora časopisa Archives of Gastroenterology.
Od 2015. godine postaje predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) u trajanju mandata od 4 godine.
Napisao je i objavio ( kao autor i koautor ) više od 150 stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao kao predavač po pozivu na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je koautor u nekoliko udžbenika.