fbpx
Doc. dr sci. med. Dragana Mijac

Doc. dr sci. med. Dragana Mijač

Specijalista interne medicine / subspecijalista gastroenterohepatolog

  • dr Dragana Mijač, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,93. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i stipendista Kraljevine Norveške.
  • Od 2000. godine zaposlena je u Klinici za Gastroenterologiju i hepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu.
  • Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 2006. Godine sa odličnom ocenom. Tokom specijalizacije, deo specijalističkog staža obavila je na odeljenju gastroenterologije Univerzitetske bolnice YALE u SAD, tokom 2002/2003. godine.
  • Poslediplomske studije – magisterijum na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti “Digestivne bolesti” odbranila je 2008. godine sa magistarskom tezom pod nazivom „Procena nutritivnog statusa kod bolesnika sa inflamatornom bolesti creva“.
  • Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije je upisala 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a rad iz uže specijalizacije pod nazivom „Značaj kliničkih, laboratorijskih i endoskopskih pokazatelja aktivnosti bolesti kod bolesnika sa inflamatornom bolesti creva“ odbranila je 2011. godine.
  • Doktorsku tezu pod naslovom: “Značaj polimorfizama TNFA, IL10, IL12B, IL23R i MDR1 gena u inflamatornim bolestima creva” odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2016. godine.
  • U zvanje docenta na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabrana je 2018. godine.
  • Od 2017. godine obavlja funkciju Generalnog sekretara Udruženja gastroenterologa Srbije-UGS. Član je upravnog odbora Udruženja za hronične crevne Inflamatorne bolesti Srbije. Takođe je član evropskog udruženja gastroenterologa “United European Gastroenterology” kao i svetskog udruženja gastroenterologa ”World Gastroenterology Organisation-WGO”.
  • Autor je i koautor velikog broja naučnih radova sa kojima je učestvovala na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.