fbpx
circle cropped

Prof. dr sci. med Branko Đurović – neurohirurg

BIOGRAFSKI PODACI

Branko (Milan) Đurović

Rođen 31.08.1957 god. u Nišu, Srbija

Od 03.09. 1984 god. stalno zaposlen u Institutu za neurohirurgiju u Beogradu. Specijalistički ispit iz neurohirurgije položio je 23.02.1990 god. sa odličnim uspehom i dalje je zaposlen u Institutu kao lekar specijalista u funkciji načelnika neurohirurškog E odeljenja u Urgentnom Centru od 01.07.1993 godine, a na Medicinskom fakultetu u Beogradu zaposlen je prvo kao asistent  od 01.11.1993 godine, a potom kao docent od 01.12.1999 godine za predmet Hirurgija-Neurohirurgija

 • Naučna oblast:Hirurgija-Neurohirurgija

 

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME, ZVANJA

Osnovne studije

 • Medicinski fakultet u Beogradu upisao školske 1976/77, završio 01.04.1982 god. sa prosečnom ocenom 9,39

Magisterijum

 • Poslediplomske studije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu: Neurologija
 • Magistarski rad odbranio 31.10.1989 god. pred komisijom: Prof  dr Ljubisav Rakić, Prof dr Zvonimir Lević  i Prof dr Ivan Ribarić (mentor)
 • Naziv magistarske teze: Epilepsija kod neurohirurških lezija
 • Uža oblast: neurohirurgija i neurologija

Subspecijalizacija

 • Medicinski fakultet u Beogradu
 • Subspecijalistički rad odbranio u Beogradu 27.05.1993 god. pred komisijom: Prof dr Zvonimir Lević, Prof dr Dušan Vranješević i Prof dr Dragoslav Ercegovac (mentor)
 • Naslov rada: Elektrokortikografija kod pacijenata sa ekstratemporalnom epilepsijom
 • Uža oblast: neurohirurgija

Doktorat

 • Medicinski fakltet u Beogradu
 • Doktorsku tezu odbranio u Beogradu 30.06.1992 god. pred komisijom: Prof dr Ljubisav Rakić, Prof dr Zvonimir Lević, Prof dr Ivan Ribarić (mentor), Prof dr Žarko Martinović i Doc dr Miloš Janićijević
 • Naslov disertacije: Korelacija elektrokortikografskih nalaza sa nalazima preoperativne evaluacije i intraoperativnim patoanatomskim supstratom u pacijenata operisanih zbog epilepsije
 • Uža oblast: neurohirurgija

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja

 • U zvanje asistenta za predmet Hirurgija-Neurohirurgija izabran 01.11.1993 godine, a reizabran 01.11.1997 godine
 • U zvanje docenta za predmet Hirurgija-Neurohirurgija izabran  01.12.1999 godine, a reizabran 28.12.2004 god.
 • U zvanje docenta za predmet Hirurgija-Neurohirurgija izabran  01.12.1999 godine, a reizabran 28.12.2004 god.
 • U zvanje vanrednog profesora  za predmet Hirurgija-Neurohirurgija izabran  01.2.2007 godine
 • U  zvanje  redovnog profesora izabran 28.12.2011.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Potvrdu o izboru redovnog profesora 02.02.2012 dao je Senat Beogradskog Univerziteta

 

Akademska specijalizacija iz oblasti menadžmenta u zdravstvu odbranio 8.12. 2010.god pred komisijom: Prof dr Nevenka Žarkić Jiksimović (FON), Prof dr Momčilo Babić Medicinski fakultet u Beogradu, Prof dr Snežana Simić ( Mentor) Medicinski fakultet Beograd : Naslov ” Zadovoljstvo zaposlenig u KCS kao preduslov kvaliteta rada”

U  zvanje  redovnog profesora izabran 28.12.2011.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Potvrdu o izboru redovnog profesora 0.02.2012 dao je Senat Beogradskog Univerziteta

 

Mentorstva

 

U periodu od 2000-2011. godine bio član komisije za ocenu i odbranu magistarskih teza:

 1. Dr Aleksandar Milojević „ Faktori rizika i kliničke karakteristike epiduralnih hematoma u dečijem uzrastu“ Odbrana: 25.03.2004.godine
 2. Dr Ivan Milikić „ Odnos između težine zatvorene povrede glave i stepena resocijalizacije bolesti“Odbrana : 29.12-2005. godine

U periodu od 2000-2010. Godine bio mentor za izradu doktorske disertacije :

 1. Mr dr Vladimir Jovanović „Hipopituitarizam nakon spontane subarahnoidalne hemoragije aneurizmalnog porekla“Odbrana: 29.12.2008. godine

U periodu od 2000-2010. Godine bio član komisije za odbranu doktorske disertacije:

 1. Mr dr Goran Tasić „Uloga direktne elektrokortikostimulacije u hirurgiji tumora motorne zone mozga“Odbrana : 11.05.2010. godine

U periodu od 2010-2017.godine bio mentor za izradu doktorske disertacije :

 1. dr Ljubodrag Minić ” Evaluacija efekata omentomijelopeksije na segmentne i provodne funkcije kičmene moždine nakon povrede” Odbrana 18.12.2017godine

U periodu od 2010-2017 bio član komisije za odbranu doktorske disertacije

 1. dr Vladimir Baščarević “Značaj prognostičkih faktora ranog postoperativnog ishoda hirurški lečenih temporalnih farmakorezistentnih epilepsija” Odbranjena 2014.godine
 2. Vladimir Puzović “Evaluacija morfoloških karakteristika, motoričkih i senzornih sposobnosti ruke i procena faktora uticaja na iste kod pacijenata operisanih nakon povrede perifernih nerava” Odbrana 18.12.2017.godine

 

Učestvovao na projektima do 2010god.

 

 1. Saradnik na  projekatu odobren od strane Ministarstva nauke RS pod nazivom: Novi molekuli u kontroli sekrecije hormona rasta i energetske  homeostaze– rukovodilac projekta prof dr Vera Popović.( broj projekta 145019 od 2006 god do 2010 god)
 2. Regionalni kordinator u velikoj multicentričnoj svetskoj studiji CRASH II
 3. Regionalni kordinator u velikoj svetskoj multicentričnoj studiji CRASH I čiji su rezultati objavljeni u četiri broja lista Lanset:

4 .   Glavni istraživač u kliničkoj studiji – Akutni kortizonski odgovor kod pacijenata sa povredom lobanje    i  mozga pod stimulacijom malih doza ACTH-A

 

Trenutno učestvuje u projektima od 2011

 

 1. Efekti homocisteina i homocisteinu srodnih substanci na kardiovaskularni sistem : Uloga gasnih transmitera  NO, CO, H2S.
 2. COST- BM- 1005:  European network on gosotransmiters
 1. Novi molekuli u regulaciji sekrecije hormona rasta kod čoveka

 

 

NAUČNI I STRUČNI RAD

 

 1. Tarlov cyst-a rare lesion in children: case report. Mijalcic MR, Djurovic B, Cvrkota I, Jokovic M, Bascarevic V, Micovic M.Childs Nerv Syst.

2019 Apr;35(4):701-705. doi: 10.1007/s00381-019-04105-3. Epub 2019 Feb 27.

 1. The importance of the blood levels of homocysteine, folate and vitamin B12 in patients with primary malignant brain tumors. Djurovic Z, Jovanovic V, Obrenovic R, Djurovic B, Soldatovic I, Vranic A, Jakovljevic V, Djuric D, Zivkovic V.J BUON. 2020 Nov-Dec;25(6):2600-260 7.
 2. Dural metastasis of prostate carcinoma misdiagnosed as a bilateral subdural hematoma: A case report.

Aleksić V, Joković M, Ilić R, Bogosavljević V, Đurović B.Neurocirugia (Astur). 2020 Oct

6:S1130-1473(20)30108-1. doi: 10.1016/j.neucir.2020.08.006. Online ahead of print.

 1. Comparative analysis of the animal model and results of the clinical research of the aneurysm inclination angle as the predisposing factor for the occurrence of rupture. Nikolć I, Tasić G, Antunović V, Rakić M, Mihajlović M, Joković M, Stojisavljević M, Kojić Z, Radlović V, Djurović B, Ducić S. Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):150-4.
 1. Tasic G, Jovanovic V, Djurovic B, Nikolic I, Janicijevic M, Samardzic M, Antunovic V, Bogosavljevic V: Natural couse of the arteriovenous malformations of vthe brain initialy presented by hemorrhage: analysis of a clinical series of 39 patients; Turk Neurosurg.2011;21(3):280-9
 2. CRASH-2 collaborators, Roberts I, Shakur H, Afolabi A, Brohi K, Coats T, Dewan Y, Gando S, Guyatt G, Hunt BJ, Morales C, Perel P, Prieto-Merino D, Woolley T.  The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients: an exploratory analysis of the CRASH-2 randomised controlled trial. Lancet. 2011;26;377(9771):1096-101
 3. CRASH-2 trial collaborators, Shakur H, Roberts I, Bautista R, Caballero J,Coats T, Dewan Y, El-Sayed H, Gogichaishvili T, Gupta S, Herrera J, Hunt B,Iribhogbe P, Izurieta M, Khamis H, Komolafe E, Marrero MA, Mejía-Mantilla J,Miranda J, Morales C, Olaomi O, Olldashi F, Perel P, Peto R, Ramana PV, Ravi RR, Yutthakasemsunt S. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2010 3;376(9734):23-32
 4. Pavlovic D, Pekic S, Stojanovic M, Zivkovic V, Đurovic B, Jovanovic V, Miljic N, Medic-Stojanoska M, Doknic M, Miljic D, Djurovic M, Casanueva F, Popovic V. Chronic cognitive sequelae after traumatic brain injury are not related to growth hormone deficiency in adults. Eur J Neurol. 2010;17(5):696-702
 5. Maric N, Pekić S, Doknić M,, Jašovic-Gašić M., Živković V., Stojanović M., Đurović B, Popović V.  Depression following Traumatic Brain Injury Associated with Isolated Growth Hormone Deficiency: Two Case Reports., Horm Res 2007;67 (Suppl. 1):177-179
 6. Radulovic D, Janosevic V, Đurović B, Slavik E: Traumatic delayed epidural hematoma. Zentralbl Neurochir. 2006; 67: 76-80
 7. Popovic SV, Pekic DS, Pavlovic N, Maric M, Jasovic-Gasic M, Đurović  B, Medic-Stojanovic M, ZivkovicV, Stojanovic M, Doknic M, Miljic N, Djurovic M, Dieguez C, Casanueva FF: Hypopituitarism as a consequence of traumatic brain injury (TBI) and its possible relation with cognitive disabilities and mental distress.  J Endocrinol Invest.2004;27: 1048-1054
 8. Casanueva FF, Ghigo E, Popović V and the Athens TBI and Hipopituitarism Study Group. Hipopituitar ism Following Traumatic Brain Injury (TBI). A Guidelines decalogue. J. Endocrinol. Invest.2004, 27:793-795
 9. Ribarić I, Nagulić M, Đurović B: Surgical treatment of epilepsy: Our experiences with 34 children Childs.    Nerv Syst 1991; 7: 402-404

 

 1. Đurović B, Jovanović V, Tasić G, Krunić-Protić R: Management of Severe Head Injury and its Results. Journal of Neurotrauma, 2004;21(9): 1269

 

Rad u časopisu indeksiranom u Science Citation Index-u (SCI)-Expanded

 

 1. Filipović B, Djurović B, Marinković S, Stijak L, Aksić M, Nikolić V, Starčević A, Radonjić V. Volume changes of corpus striatum, thalamus, hippocampus and lateral ventricles in posttraumatic stress disorder (PTSD) patients suffering from headaches and without therapy. Cen Eur Neurosurg 2011; 72(3):133-137.
 1. Jovanovic V, Pekic S, Stojanovic M, Tasic G, Djurovic B, Soldatovic I, Doknic M, Miljic D, Djurovic M,
 2. Medic Stojanoska M, Popovic V. Neuroendocrine dysfunction in patients recovering from subarachnoid
 3. Hormones, 2010; 9(3): 234-243.
 1. Vesna Simić, Andrija Savić, Milan Jovanović, Filip Vitošević, Branko Đurović, Čedomir Milošević, Novak Lakićević, Miroslav Samardžić, Lukas Rasulić Nerve Grafting vs. Common Infraclavicular Intraplexal Nerve Transfer in Elbow Flexion Restoration  ,  Date Accepted: Jul 12, 2017
 1. Nikolć I, Tasić G, Antunović V, Rakić M, Mihajlović M, Joković M, Stojisavljević M, Kojic Z, Radlović V, Djurović B, Ducić S. Comparative analysis of the animal model and results of the clinical research of the aneurysm inclination angle as the predisposing factor for the occurrence of rupture. Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):150-4.
 2. Nikolic I, Tasic G, Bogosavljevic V, Nestorovic B, Jovanovic V, Kojic Z, Djoric I, Djurovic B. Predictable morphometric parameters for rupture of intracranial aneurysms – a series of 142 operated aneurysmsTurk Neurosurg. 2012;22(4):420-6. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.4698-11.1.
 1. Slavik EE, Đurović BM, Radulović DV, Joković MB, Rakić MLj, Rasulić LG, Tasić GM, Nikolić IM.,  Neurovascular compression (conflict) Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):161-168.
 2. Tasić GM, Đurović BM, Jovanović VT, Nikolić IM, Nestorović BD, Radulović DV, Erić AM, Slavik EE. Surgical treatment of brain stem cavernoma–current approaches.Acta Chir Iugosl.2008; 55(2):141-149.
 3. Jovanović VT, Tasić GM, Đurović BM, Nikolić IM, Radulović DV, Joković MB, Slavik EE, Bogosavljević VM., Results of surgical treatment of patient with supratentorial cavernoma and epilepsy, Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):137-140.
 4. Đurović BM, Jovanović VT, Tasić GM, Nikolić IM, Jovanović IB, Joković MB, Krunić-Protić RV, Ilić RV. Neurosurgical treatment of patients with supratentorial cavernoma Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):1335.
 5. Jovanović VT, Tasić GM, Đurović BM, Nikolić IM, Vujotić LjB, Piscević IA, Rakić MLj, Nestorović BD. Results of the surgical treatment of patients with brain cavernoma that manifested by intracerebral hemorrhage Acta Chir Iugosl. 2008;55(2):129-132
 6. Đurović BM, Tasić GM, Jovanović VT, Nikolić IM, Krunić-Protić RV, Radulović DV, Joković MB, Ilić RV. Neurosurgical treatment of spontaneous and traumatic intracerebral hematomas, Acta Chir Iugosl.2008;55(2):123-127
 7. Slavik E, Ivanović S, Spasić M, Đurović B: Idiopatska trigeminalna neuralgia radiofrekventna rizotomija gangliona Gasseri. Acta Chir Iugosl. 2004; 51(4): 31-38
 8. Đurović B, Jovanović V, Tasić G, Kačar A, Krunić – Protić R: Neurohirurško lečenje traumatskih intracerebralnih hematoma. Acta Chir Iugosl.2003;50:71–75
 9. Đerić D, Đorđević V, Đurović B: Tihi klinički tok otogenog apscesa velikog mozga, Med Pregl: 1999;52 (11-12): 505-507
 10. Antunović V, Đorđević Ž, Đurović B, Radulović D, Arsov J, Đorđević V: Lečenje teških kraniocerebralnih povreda. Acta Chir Iugosl  1994;41: 151-154
 11. Ribarić I, Đurović B: Surgery of congenital arahnoid cysts due to epilepsie. Acta Chir Iugosl.1987;34 (1): 34–35

 

 1. Knjige ,poglavlja

 

 1. Đurović B ,Grujičić D,  Kraniocerebralne povrede  U : Maksimović Ž. Hirurgija za stdente i lekare, Medicinski fakultet, CIBID,Beograd,2015:583-596
 2. Tasić G, Jovanović V, Nikolić I, Đurović B.  Endovaskularna obliteracija aneurizmi i arterijskih malformacija krvnih sudova mozga U: Cerebrovaskularne bolesti. Beograd, 2010; (33): 488
 3. Jovanović V, Tasić G, Đurović B.Upotreba intraoperativnig monitoringa u cerebrovaskularnoj hirurgiji U: Cerebrovaskularne bolesti; Beograd, 2010 (33): 529
 4. Đurović B ,Grujičić D,  Kraniocerebralne povrede  U : Maksimović Ž. Hirurgija za stdente i lekare, Medicinski fakultet, CIBID,Beograd,2008:539-551
 5. Đurović B , Kraniocerebralne povrede u svesnih bolesnika, : U Maksimović Ž. Poglavlje Hirurgija za studente medicine, Medicinski fakultet, CIBID, Beograd, 2008:683-763
 6. Đurović B: Trauma glave U: ABC, časopis urgentne medicine – VODIČ – prehospitalno zbrinjavanje urgentnih stanja, Suplement II YU ISSN, Beograd, 26.B.1.3 ,2003:1451- 1053
 7. Đurović B, Janićijević M, Jovanović V: Kraniocerebralne povrede i komplikacije U: Vučović D. Urgentna medicina – pitanja i odgovori, Obeležja, Beograd, 2002,:32-33
 8. Tasić G, Janićijević M, Đurović B: Spontane intracerebralne hemoragije U: Vučović D. Urgentna medicina – pitanja i odgovori, Obeležja, Beograd, 2002: 51-52
 9. Tasić G, Janićijević M, Đurović B: Spontane intracerebralne hemoragije U: Vučović D.Urgentna medicina, Obeležja, Beograd , 2002: 349-353
 10. Đurović B, Janićijević M, Jovanović V: Kraniocerebralne povrede i komplikacije U: Vučović D. Urgentna medicina, Obeležja, Beograd, 2002: 194-197
 11. Đurović B, Jovanović V: Kraniocerebralne povrede. U: Dimić-Potić J. Neurologija za studente stomatologije, Gallant, Beograd, 2002: 285-302
 12. Đorđević Ž, Đurović B: Kraniocerebralne povrede u svesnih pacijenata U: Stevović D.(glavni urednik) i sar.: Hirurgija za studente i lekare, Savremena Administracija a.d., Beograd 2000:700-701
 13. Antunović V, Đorđević Ž, Đurović B, Đorđević V, Arsov J: Urgentna hirurgija glave. U: Mitrović M. (urednik) i sar. Osnovi urgentne medicine. Medicinski fakultet u Beogradu i Gutenbergova Galaksija, Beograd 1995:179-184