fbpx
circle cropped1

Prof. dr sci. med. Aleksandar Vuksanović

AKADEMSKO OBRAZOVANJE

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Diplomirao 1982. godine, sa prosečnom ocenom 9.36.

RADNI ODNOS

Zaposlio se na Institutu za urologiju i nefrologiju 1986. godine. Specijalistički ispit iz urologije položio 1991.godine. Magistarski rad pod nazivom ”Rezultati lečenja bubrežne kalkuloze medotom litotripsije ekstrakolpolarnim udarnim talasima” odbranio 1992. godine na Medinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ”Zamena mokraćne bešike nakon radikalne cistoprostatektomije segmentom ileuma po camey-u” odbanio 1998.godine.

Za asistenta pripravnika na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je 1989. godine, a za asistenta 1993. godine.

Za docenta na istom predmetu, izabran je 1999. godine. Ponovni izbor u zvanje docent – 2004.godine.
U zvanje vanrednog profesora izabran je 2009. godine.

Bio je član naučno-istraživačkog projekta ”Odnos volumena, mase i funkcije bubrega i njihov uticaj na progresiju bubrežne insuficijencije”, čiji je rukovodilac bila doc. dr Višnja Ležaić.

Od 2000. godine bio je šef Polikliničko-dijagnostičke službe Klinike za urologiju.
2009. godine izabran za zamenika direktora Klinike za urologiju i pomoćnika direktora KCS za medicinske poslove.

 

Stručno usavršavanje

U okviru stručnog rada na Klinici za urologiju, uže oblasti njegovog rada su kalkuloza mokraćnih organa, tumori bubrega i tumori urotelijuma, karcinom prostate i urinarne infekcije.

Dobar deo vremena je posvetio temeljnom proučavanju kalkuloze urotrakta, sa terapeutskog stanovišta, kroz primenu ESWL, endoskopske litotripsije i perkutane nefrolitolapaksije. U oblasti tumora mokraćne bešike najviše pažnje je posvetio terapijskom aspektu ovog oboljenja (vrste urinarnih derivacija, primeni cistostatika), a u oblasti tumora gornjeg urotelijuma izučavanju incidence ovih tumora i mogućnosti rane dijagnostike. U oblasti benigne hiperplazije prostate posvetio se rešavanju komplikacija transuretralne elektroresekcije, kao i modalitetima konzervativnog lečenja.

U periodu od kada se nalazi u nastavnom zvanju kvalitetno je unapredio nivo svog pedagoškog delovanja kroz rad u redovnoj nastavi, kao i kroz mentorski rad sa lekarima na specijalizaciji iz urologije. Značajan momenat u usavršavanju ovog segmenta njegovog rada jesu nastupi na evropskim školama, gde je stručnim nastupima razvio već postojeći dar lepe stručne komunikacije. Na ovaj način je, nesumljivo, uticao na podizanje ukupnog obrazovnog nivoa Klinike.

Ima izražen osećaj za inovacije rada. Još na samim počecima rada posvetio se sopstvenoj edukaciji na stručnom i naučnom planu, uvođenju novih medota u dijagnostici i terapiji uroloških oboljenja. Spada u red urologa koji su se prvi počeli baviti ultazvučnom dijagnostikom, kao i onih koji su se počeli baviti interventnom urologijom.

U pogledu hirurškog rada, radi sve hirurške intervencije, među kojima su i najkomlikovanije hirurške onkološke procedure, kao što su radikalna prostatektomija, totalna cistektomija i radikalna nefrektomija, retrperitonealna ingvinalna limfadenektomija, vezikoitestinoplastika, složene rekonstruktivne operacije gornjih urunarnih puteva.

 

Professionalna udruženja

Član je European Association of Urology i Société Internationale d’Urologie