fbpx
Mirjana Kontic

Prim. dr Mirjana Oklobdžija

1973.godine  – Završen Medicinski fakulet u Beogradu.

1980.godine-  Položen specijalistički ispit iz oftalmologije.

1996.godine – Zvanje primarijusa.

1997.godine je stekla zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranom magistarskog rada pod nazivom ‘ Neurooftalmološki aspekt lezija okcipitalnog dela mozga – dijagnostika i prognoza vidne funkcije ‘.

2000.godine  je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom ‘ Menigeomi jukstaselarnog regiona – korelacija neurooftalmoloških i morfometrijsko-topografskih karakteristika ‘.

 

Od 1974-2013.godine je radila u Institutu za neurohirurgiju KCS  u Beogradu  – neurooftalmološkom kabinetu.

Autor je 40, a  koautor u 36 publikovanioh radova.