fbpx

AKADEMSKO OBRAZOVANJE:

1983-1989 MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U Beogradu, diplomirao sa
srednjom ocenom 9.14
• 1989-1990 završio obavezan jednogodišnji lekarski staž
• 1991-1996 Specijalizirao opštu hirurgiju na I Hirurškoj klinici KCS sa odličnim
uspehom i stekao zvanje specijaliste opšte hirurgije
• 1989-1997 upisao postdiplomske studije iz oblasti Hirurška anatomija, na
Medicinskom fakultetu u Beogradu. Novembra 1997. godine položio usmeni magistarski
ispit sa odličnom ocenom
• 1999 Temu » Anatomske varijacije konfluensa hepatičnih vena i njegov značaj u resekcionoj i transplantacionoj hirurgiji jetre « odbranio sa odličnim uspehom.

Radno iskustvo

KLINIČKI CENTAR SRBIJE 1991. – 2007.
Institut za bolesti digestivnog sistema, I Hirurška klinika
• hirurg
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 1999. – 2007.
• Asistent na katedri Hirurgije, nastavna baza : Institut za bolesti digestivnog sistema KCS.
POLIKLINIKA “Alfa MEDICA” 2001 – i dalje

DALJA STRUČNA USAVRŠAVANJA:

Programi obuke:

  • Autor i koautor u 29 radova, koji su objavljeni u stranim i domaćim stručnim časopisima,
    pikazani na Evropskim i Svetskim kongresima hirurgije na kojima je aktivno učestvovao.
    • Redovno učešće na svim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti hirurgije.

ČLANSTVO:

  • Od 1991. godine član udruženja hirurga Jugoslavije;
    • Od 1996. godine član Evropskog udruženja digestivnih hirurga;
    • Od aprila 2002 . godine član Jugoslovenskog udruženja za endoskopsku hirurgiju;