fbpx
circle cropped

Mr sci. med. dr Gordana Petrović – pedijatar – alergolog-imunolog

Obrazovanje:

1997.  završen Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu (prosečna ocena 9,58)

1998.  položen stručni ispit za doktora medicine

2004. položen specijalistički ispit iz pedijatrije u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

2008. upisana subspecijalizacija iz oblasti alergologije i položeni svi ispiti sa najvišom prosečnom ocenom

2014. odbranjena magistarska teza pod naslovom: Učestalost, etiologija i dijagnoza skrivene bakterijemije kod febrilne dece uzrasta od 3 do 36 meseci

2016 –      u toku je izrada doktorske disertacije sa temom: Povezanost antifosfolipidnog sindroma sa kliničkim ispoljavanjem i pojavom komplikacija kod dece sa sistemskim lupusom eritematozusom

 

Radno iskustvo:

Od 2000. klinički lekar/lekar na specijalizaciji iz pedijatrije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

Od 2004. lekar specijalista pedijatrije na Odeljenju za kliničku imunologiju i alergologiju u Beogradu

 

Aktivna učesnica na kongresima i kursevima kontinuirane medicinske edukacije i stručnim sastancima koji se održavaju u našoj zemlji i u inostranstvu.

Koautorka brojnih radova iz oblasti imunologije, reumatologije i alergologije.