fbpx
dr Aleksandra Radojicic modified

Dr Aleksandra Radojičić

Dr Aleksandra Radojičić rođena je 16.10.1974 godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2000. godine od kada radi na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije. Zaposlena je na poziciji specijaliste neurologije, načelnika Polikliničko-dijagnostičke službe Klinike za neurologiju, a od osnivanja Centra za glavobolje 2007. godine svakodnevno radi sa bolesnicima sa  različitim vrstama primarnih glavobolja, glavoboljom prekomerne upotrebe medikamenata i drugim formama hroničnih i terapijski rezistentnih gavobolja, kranijalnim neuralgijama, atipičnim bolom lica i neuropatskim bolom.  U zvanje kliničkog asistenta na katedri Neurologije Medicinskog fakulteta u Beogradu izabrana je 2014.godine.

Usavršavala se u više navrata u Danskom Centru za glavobolje, Univerzitetske Glostrup bolnice u Kopenhagenu pod mentorstvom Prof. dr. Jes Olesena i Prof. dr Rigmor Jensen. U Univerzitetskoj AKH Klinici u Beču  edukovana je u oblastima nefarmakološke terapije glavobolja i specifičnostima lečenja glavobolje adolescenata. Učestvovala je u evropskom projektu razvoja bazičnog dnevnika glavobolja i jedan je od autora originalnog i višestruko nagrađenog dijagnostičkog software-a za glavobolje kojim je unapređena dijagnostika šireg spektra primarnih i sekundarnih glavobolja.  Uključena je u internacionalna istraživanja idiopatske intrakranijalne hipertenzije i neinvazivne procene intrakranijalnog pritiska.  Doktorsku tezu pod naslovom: “Procena  prediktivne uloge prezentujućih simptoma za postavljanje dijagnoze idiopatske intrakranijalne hipertenzije, tok i ishod bolesti” odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2019. godine.

Dr Radojičić je ko-osnivač i sekretar Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije (NUGS). Član je više domaćih i međunarodnih neuroloških udruženja.  Autor je i koautor radova publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima, monografijama i udžbenicima.