Dr Slavko Matić

Prof. dr sci. med. Slavko V. Matić – hirurg

Akademsko obrazovanje

1989.godine diplomirao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1994.godine završio specijalizaciju iz Opšte hirurgije na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS.

1997.godine položio magistarski ispit (Smer: Bolesti Digestivnog sistema )

  1. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranio magistarsku tezu pod naslovom “Procena operativne traume laparoskopske, mini–laparotomijske i klasične holecistektomije u lečenju kalkuloznog holecistitisa
  2. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Operativne povrede žučnih vodova tokom laparoskopske holecistektomije”

 

Radni odnos

Od juna 1990. godine na Institutu za hirurgiju KCMF, sada Prve hirurške klinike Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS, u zvanju kliničkog lekara, lekara na specijalizaciji i potom hirurga specijaliste IX odeljenja.

Načelnik IX odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju žučnih puteva, hirurgiju pankreasa i slezine na Prvoj hirurškoj klinici KCS od 2009. godine.

Od septembra 1998. godine asistent na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu, od 2002. godine u drugom, i od 2006. u trećem izboru. Izabran u zvanje docenta na istoj katedri 17. marta 2009. godine, reizabran u isto zvanje 2013. godine.

U zvanje vanrednog profesora izabran Jula 2015. godine.

Rukovodilac nastavne baze Prva hirurška klinika Katedre hirurgije sa anesteziologijom od 2009. godine. Zamenik šefa katedre Hirurgije sa anesteziologijom od Oktobra 2015. godine.

 

Stručno usavršavanje

Univerzitet u Beogradu, subspecijalizacija iz digestivne hirurgije, 2000.

Interuniversity Course of organ transplantation, Rim, Italija, 1995.

Basic laparoscopic surgical procedures, Bangkok, Thailand, 1995.

Bazični kurs laparoskopske hirurgije, JUEH, Beograd, 1996.

Napredni kurs laparoskopske hirurgije, JUEH, Novi Sad, 1998.

Hepatobiliopancreatic Surgery course, Hammersmith hospital, London, UK, Novembar 2002.

Kurs abdominalnog ultrazvuka, Novi Sad, Oktobar 2003.

Advanced laparoscopic surgery and laparoscopic bariatric surgery training, Sachsenhausen hospital, Frankfurt am Main, Germany, 4 meseca tokom 2003 i 2004

Ethicon Endo-Surgery Institute, Cincinnati, OH, USA 2010

Advanced laparoscopy course, Monfalcone, Italia, 2008 and Rijeka, Croatia 2011.

Management of Infectious diseases in General Surgery and solid organ transplantation, Rome Italy 2013

Laparoscopic CBD exploration Postgraduate Hands-on course, Belgrade, 2013

Napredni kurs Laparoskopske hirurgije pankreasa, Milano, Italija 2012. godine

Napredni kurs Laparoskopske hirurgije pankreasa, Barcelona, Španija, 2013. godine

 

Reference

Autor ili koautor u 118 stručnih i naučnih radova. 14 publikacija in extenso u časopisima sa JCR liste, kumulativni IF 16.553, 20 radova citiranih u Medline-u. Koautor jednog udžbenika, autor ili koautor 16 poglavlja u udžbenicima.

 

Professionalna udruženja

European-African Hepato-Pancreatico-Biliary Association (E-AHPBA)

European Pancreatic club (EPC)

Yugoslav association for Endoscopic Surgery (JUEH)

Surgical section of Serbian Medical Society (SLD)

Society for coloproctology of Yugoslavia (SCPY)